bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zbycie aktywów trwałych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
www.zozwola.pl
e-mail katrom@zozwola.pl
Nr sprawy 1/Z/2021

Ogłoszenie o zbyciu aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście zawiadamia o zamiarze zbycia aktywów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście na podstawie umowy sprzedaży w wyniku przeprowadzonych negocjacji z podmiotami zainteresowanymi zakupem tych aktywów trwałych.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Samochód osobowy - będący przedmiotem własności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście - KIA CEED, rok produkcji 2007. Data pierwszej rejestracji 11.10.2007.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
www.zozwola.pl
e-mail katrom@zozwola.pl

Plik do pobrania: Ogłoszenie o zbyciu aktywów trwałych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr sprawy 5/Z/2019

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie aktywów trwałych
będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

I. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY

Aparat RTG z ucyfrowieniem typu Q-Rad Quest rok produkcji 2006 producent Quantum Medical Imaging USA .
Typ urządzenia: Aparat rentgenowski do radiografii klasycznej analogowy
Producent: Quantum Medical Imaging LLC
Modeł: Q-RAD
Nr seryjny: QG50G-06H-0803
Miejsce instalacji: Przychodnia przy ul. Płockiej 49 w Warszawie
RTG ostatni przegląd miał robiony 20.05.2019/ co rok. Od daty zakupu obsługiwany przez jedną firmę serwisową. Powołując się na opinię techniczną z 2018 roku należy nadmienić, iż aparat RTG wykazuje znaczny stopień zużycia podzespołów elektrycznych i mechanicznych.
Cena wywoławcza 15 000,00 zł brutto.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze lub ręcznie długopisem itp. format A4.
2. W ofercie Kupujący przedstawia cenę brutto.
3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na zakup …………………….. znak sprawy 5/Z/2019.”
4. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych „Warunków przystąpienia do przetargu”.
2. Zaparafowany wzór Umowy sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 2 do „Warunków przystąpienia do przetargu”.
3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny wypis z właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 30 przed upływem terminu składania ofert.
Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty.


III. SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 4.11.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup …………….znak sprawy 5/Z/2019”. Oferty należy złożyć w pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
2.Otwarcie ofert nastąpi 04.11.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych
i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.
5.Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki trwałe.
6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg
w formie licytacji.
10. Termin związania z ofertą 30 dni.

Informacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Administracji Pani Katarzyna Romaniuk tel. 535 008 372.

Warszawa 10.10.2019 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Warunki przystapienia
Wzór umowy
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
www.zozwola.pl
Nr sprawy 4/Z/2019

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie aktywów trwałych będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Mammograf cyfrowy Hologic Loard/ Selenia, rok produkcji 2009
Stacja diagnostyczna EIZO monitory G 540 – 3 szt./stacja opisowa SVDX-00400, rok produkcji 2016/2009.

UWAGA – Aktualna stacja opisowa dopuszcza pracę pod warunkiem nie wyłączenia komputera.
Stacja diagnostyczna składa się z 2 szt. monitorów EIZO GX 540 z 2016 r., 1 szt. monitora acer z 2009r. oraz komputera z oprogramowaniem z 2009r.

Sprzedawane przedmioty można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie w terminie 20.09.2019 o godzinie 10:00 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Cena wywoławcza 24.600,00 zł brutto.

Pliki do pobrania:
1. zbycie aktywów trwałych - dokumenty (spakowane zip)
2. zdjęcia (spakowane zip)

III. SKŁADANIE OFERT

Składanie ofert do dnia 30.09.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup mammografu znak sprawy 4/Z/2019”

Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych
i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.

Unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
www.zozwola.pl

Nr sprawy 3/Z/2019

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie aktywów trwałych będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

I. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY
Pakiet nr 1
Aparat RTG z ucyfrowieniem typu Q-Rad Quest rok produkcji 2006 producent Quantum Medical Imaging USA .
Typ urządzenia: Aparat rentgenowski do radiografii klasycznej analogowy
Producent: Quantum Medical Imaging LLC
Modeł: Q-RAD
Nr seryjny: QG50G-06H-0803

Miejsce instalacji: Przychodnia przy ul. Płockiej 49 w Warszawie
RTG ostatni przegląd miał robiony 20.05.2019/ co rok. Od daty zakupu obsługiwany przez jedną firmę serwisową. Powołując się na opinię techniczną z 2018 roku należy nadmienić, iż aparat RTG wykazuje znaczny stopień zużycia podzespołów elektrycznych i mechanicznych.
Koszt demontażu jest po stronie kupującego.
Cena wywoławcza 30 000,00 zł brutto.

Sprzedawany RTG można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie w terminie 16.09.2019 o godzinie 10:00 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Pakiet nr 2
Samochód Opel Astra G-Caravan II, 1.7 Diesel, przebieg 128 834
Cena wywoławcza 9 000,00 zł brutto.

Samochód można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11 w Warszawie w terminie 16.09.2019 o godzinie 14:30 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Pakiet nr 3
Samochód Fiat Doblo rok produkcji 2011, przebieg 83 692
Cena wywoławcza 19 500,00 zł brutto.

Samochód można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11 w Warszawie w terminie 16.09.2019 o godzinie 14:30 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Pakiet nr 4
Stoły protetyczno – techniczne – 2 sztuki
Cena wywoławcza 3 750,00 zł brutto – za 1 sztukę

Stoły można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Żytniej 39 w Warszawie w terminie 16.09.2019
o godzinie 12:00 spotkanie przy głównym wejściu do Przychodni.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze lub ręcznie długopisem itp. format A4.
2. W ofercie Kupujący przedstawia cenę brutto.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – 4 pakiety.
4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na zakup …………………….. (Pakiet nr ….) znak sprawy 3/Z/2019.”
5. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych „Warunków przystąpienia do przetargu”.
2. Zaparafowany wzór Umowy sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 2 do „Warunków przystąpienia do przetargu”.
3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny wypis z właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 30 przed upływem terminu składania ofert.
Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty.


III. SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 24.09.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup …………….(Pakiet nr…) znak sprawy 3/Z/2019”. Oferty należy złożyć w pok. 215 II pieto ul. Ciołka 11 w Warszawie.
2.Otwarcie ofert nastąpi 24.09.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych
i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.
5.Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki trwałe.
6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg
w formie licytacji.
10. Termin związania z ofertą 30 dni.


Informacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Administracji Pani Katarzyna Romaniuk tel. 535 008 372.

Pliki do pobrania: oferta-dokumenty, zdjęcia (spakowane zip)

Ogłoszenie - sprostowanie

Informacja dla Wykonawców - unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
www.zozwola.pl

Nr sprawy 2/Z/2019

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie aktywów trwałych będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

I. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY
Pakiet nr 1
Aparat RTG z ucyfrowieniem typu Q-Rad Quest rok produkcji 2006 producent Quantum Medical Imaging USA .
Typ urządzenia: Aparat rentgenowski do radiografii klasycznej analogowy
Producent: Quantum Medical Imaging LLC
Modeł: Q-RAD
Nr seryjny: QG50G-06H-0803

Miejsce instalacji: Przychodnia przy ul. Płockiej 49 w Warszawie
RTG ostatni przegląd miał robiony 20.05.2019/ co rok. Od daty zakupu obsługiwany przez jedną firmę serwisową. Powołując się na opinię techniczną z 2018 roku należy nadmienić, iż aparat RTG wykazuje znaczny stopień zużycia podzespołów elektrycznych i mechanicznych.
Koszt demontażu jest po stronie kupującego.
Cena wywoławcza 30 000,00 zł brutto.

Sprzedawany RTG można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie w terminie 19.08.2019 o godzinie 10:00 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Pakiet nr 2
Samochód Opel Astra Classic II 1.6 rok produkcji 2005, przebieg 128 834
Cena wywoławcza 9 000,00 zł brutto.

Samochód można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11 w Warszawie w terminie 20.08.2019 o godzinie 14:30 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Pakiet nr 3
Samochód Fiat Doblo rok produkcji 2011, przebieg 83 692
Cena wywoławcza 19 500,00 zł brutto
.
Samochód można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11 w Warszawie w terminie 20.08.2019 o godzinie 14:30 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

Pakiet nr 4
Stoły protetyczno – techniczne – 2 sztuki
Cena wywoławcza 3 750,00 zł brutto – za 1 sztukę

Stoły można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Żytniej 39 w Warszawie w terminie 19.08.2019
o godzinie 12:00 spotkanie przy głównym wejściu do Przychodni.

Pliki do pobrania: oferta- dokumenty (spakowane zip)

SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 30.08.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup …………….(Pakiet nr…) znak sprawy 2/Z/2019”. Oferty należy złożyć w pok. 215 II pieto ul. Ciołka 11 w Warszawie.
2.Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych
i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.
5.Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki trwałe.
6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg
w formie licytacji.
10. Termin związania z ofertą 30 dni.

Informacja nr 1

Zdjęcia

Unieważnienie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa
www.zozwola.pl

Nr sprawy 1/Z/2019

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na zbycie aktywów trwałych będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście

Mammograf cyfrowy Hologic Loard/ Selenia,
Stacja diagnostyczna EIZO monitory G 540 – 3 szt./stacja opisowa SVDX-00400,

Pliki do pobrania: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - DOKUMENTACJA (spakowane zip)

SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 21.08.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup mammografu znak sprawy 1/Z/2019”
2. Otwarcie ofert nastąpi 21.08.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych
i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.
5. Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki trwałe.
6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg w formie licytacji.
10. Termin związania z ofertą 30 dni.

Informacji dodatkowych o przetargu udzielają pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Administracji Pani Katarzyna Nowakowska tel. 535 008 372.

Do wszystkich zainteresowanych Oferentów

Informacja do oferentów

Informacja 2

Zdjęcia (spakowane zip)

Do wszystkich zainteresowanych OferentówOpublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 16.11.2021
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 30.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 597